Axial fan airfoil high efficiency

China

Multi-Wing (Suzhou) Co. Ltd. 
No.29 Huahong Street, Su Hong Dong Lu, SIP. 
Jiangsu 
People´s Republic of China

Tel: +86 512 6282 8098
Fax: +86 512 6282 8078
info@multi-wing.com.cn 
www.multi-wing.com.cn

Multi-Wing South Africa, PO Box 6587, Meyersdal 1447